Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Thanh Hiền (1918-2001)

Trích trang 475 – 480

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *