Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Phước Trí (1919-2002)

Trích trang 517- 522

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *