Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Nhật Quang (1940-2013)

Trích trang 1025- 1030

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *