Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Đắc Pháp (1938-2012)

Trích trang 975- 979

      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *