Thiền Lâm Bảo Huấn Nhất Tâm, Xử sự – Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng
Nhất Tâm, Xử sự – Phần 2
Khóa Nghiên Tu An Cư 2010 tại Tổ Đình Từ Quang Canada
Ngày 05 tháng 07 năm 2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *