Nov|21|AM|15,000 phiếu bầu ở tiểu bang Nevada đến từ tiểu bang khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *