HÌNH ẢNH Lễ Tiểu Tường Đức Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu, Thứ bảy 6-8-2016

watermarked-legio-httamchau-3- watermarked-legio-httamchau-6- watermarked-legio-httamchau-7- (1) watermarked-legio-httamchau-7- watermarked-legio-httamchau-13- watermarked-legio-httamchau-23- watermarked-legio-httamchau-28- watermarked-legio-httamchau-32- watermarked-legio-httamchau-33- watermarked-legio-httamchau-38- watermarked-legio-httamchau-42- watermarked-legio-httamchau-54- watermarked-legio-httamchau-56- watermarked-legio-httamchau-67- watermarked-legio-httamchau-84- watermarked-legio-httamchau-84-1 watermarked-legio-httamchau-88- watermarked-legio-httamchau-95- watermarked-legio-httamchau-104- watermarked-legio-httamchau-105- watermarked-legio-httamchau-106- watermarked-legio-httamchau-107-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *