Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 -Kinh Ganaka Moggallana phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng

Kinh Ganaka Moggallana phần 2

Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 tại Tổ Đình Từ Quang Canada

ngày 09 tháng 07 năm 2007

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *