HƯỚNG VỀ CÔNG-ĐỨC

HƯỚNG VỀ CÔNG-ĐỨC (1)

Phước, trí trọn, tiến lên ngôi Đại-giác,
Nguồn tâm-tư khai thác hóa vô cùng.
Như non cao, như hạt cát sẵn viên-dung,
Nhân-duyên thế, quả, công thành cũng thế.

Lời Phật dạy trải qua bao thế-hệ,
Bóng trăng trong hiện tỏ đáy sông trong.
Tâm cúng dường, bố thí tựa hư-không,
Công-đức ấy, cát sông Hằng đâu sánh kịp.

Như muôn thuở, duyên lành may gặp dịp,
Góp công-trình đào tạo lớp người sau.
Tạo hoa-viên ghi nguồn cội xưa, sâu,
Mãi mãi được thắm tươi nòi Hồng-Lạc.

Mỗi người một công tác,
Mỗi người một gốc cây.
Chút tịnh-tài, công sức,
Góp gió thổi, mây bay.

Hòa trong tinh-chất linh-đài,
Rải từ-bi khắp muôn loài chúng-sinh.

Không dụng ý, không vô tình,
Cảnh thăng hoa ấy chính mình thăng hoa.
Cùng chung sức, biến Sa-Bà,
Hoa thơm, cảnh đẹp, đậm đà đạo duyên.
Mai sau trên bát-nhã- thuyền,
Thênh-thang thưởng thức hương sen nhiệm-mầu.
Kính mong như ý sở cầu.

Phật-Quang, Úc-châu: 10-01- 1999

(1) Mừng buổi trai-yến gây quỹ kiến tạo Tu-Viện Phật-Quang và Hoa-Viên Việt-
Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *