Hình ảnh Các Phái đoàn, các Đại biểu ghi danh Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL ( Thứ Sáu, ngày 20/09/2019)

courtesy of quangduc.com

 

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019:

09.00am-04.00pm : Các Phái đoàn, các Đại biểu ghi danh Đại Hội
09.00am-11.00am : Phiên Họp của Văn Phòng Thường Trực

11.30am-12.00pm: Thọ trai

02.00pm-04.00pm: Phiên Họp của Hội Đồng Giáo Phẩm

05.00pm-05.30pm: Dược Thực

06.00pm-08.00pm : Phiên họp Hội Đồng Tăng Ni
(Chủ tọa:HT Quảng Ba)  Thư ký: TT Viên Trí, Kiểm soát: TT Phổ Hương, ĐĐ Thông Tuệ + Đh Giác Định)

08.00pm-10.30pm : Họp Tiền Hội Nghị

(Chủ tọa:HT Quảng Ba +HT Trường Sanh, Thư ký: TT Nguyên Tạng, Kiểm soát: ĐĐ Thông Tuệ + Đh Giác Định)

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-3

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-4

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-5               dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-6

 

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-7          dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-8

 

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-9        dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-10

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-11         dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-12

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-13        dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-15

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-16

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-38

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-53       dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-77

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-82        dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-83

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-84         dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-85

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-120          dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-127

dai-hoi-khoang-dai-ky6-tien-hoi-nghi-128

Tiếp theo vao lúc 6 giờ chiều cùng ngày Họp Hội Đồng Tăng Ni với sự chứng mình của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn , Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc,Chủ Tọa Hòa Thượng Thích Quảng Ba. Hội Đồng Tăng Ni đã chính thức suy tôn 9 vị trong tổng số 13 vị  (từ 35 hạ lạp đến 60 hạ lạp),  được Hội Đồng Tăng Ni ủy thác trọng trách duy trì pháp lý cho Giáo Hội, và giám sát mọi công tác Phật sự của Giáo Hội:

 

1-Hòa Thượng Thich Huyền Tôn

2-Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

3-Hòa Thượng Thích Quảng Ba

4-Hòa Thượng Thích Trường Sanh

5-Hòa Thượng Thích Minh Hiếu

6-Hòa Thượng Thích Bổn Điển

7-Hòa Thượng Thích Nguyên Trực

8-Thượng Tọa Thích Tâm Minh

9-Thượng Tọa Thích Tâm Phương

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *