Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm


Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm 

 tại Khóa An Cư Kiết Đông Ni Bộ Úc Châu lần thứ 2  Chùa Phật Quang Melbourne Úc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *