Tụng kinh

Kinh địa tạng cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ siêu thăng, người hiện tiền được nhiều phúc lạc

Thầy Thích Nguyên An tụng Kinh địa Tạng

Read More »

NGHI LỄ MIỀN NAM: CHÚ PHỔ AM

   

Read More »

Nghi lễ miền nam : Chú Phổ Am – TT. Thích Lệ Trang – Khiến tâm an tĩnh

Read More »

Kim Cang Tát Đỏa – Bổ Khuyết Thần Chú – Kệ Hồi Hướng – TT. Thích Lệ Trang

Read More »

Phương Trượng Định Thành -《LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN》

Read More »

Phương Trượng Định Thành -《BÁCH TỰ KIM CANG TÁT ĐỎA THẦN CHÚ》

Read More »

Phương Trượng Định Thành -《THỈNH NGŨ ĐẢNH PHẬT QUAN-NGŨ PHƯƠNG KIẾT GIỚI》

Read More »

Phương Trượng Định Thành-《CHÚC THỦY-ĐẠI BI CHÚ》

Read More »

Thuyết U Minh Giới – Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng (02)

Read More »

Câu Chuyện Có Thật 100% Đời Sống ở Tây Phương Cực Lạc Như Thế Nào ?

Read More »