Tiểu sử

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Long Trí (1928-1998)

Trích trang 411- 417  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Hạnh Hải (1916-1998)

Trích trang 401- 406

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Huệ Thành (1912-1998)

Trích trang 391-398  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn (1911-1997)

Trích trang 383-388  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Thiện Thanh (1935-1995)

Trích trang 375-379       

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Giác Điền(1910-1993)

Trích trang 363-371

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Thanh Viên(1921-1993)

Trích trang 355-358

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Quang Huy(1932-1993)

Trích trang 347- 351

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Hiền Giác (1925-1992)

Trích trang 339-344  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Thiện Minh(1920-1992)

Trích trang 329-336

Read More »