TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Trí Giác (1915-2005)

Trích trang 643-649  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Tâm Tịch (1915-2005)

Trích trang 631-638   

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Tâm Thanh(1931-2004)

Trích trang 619-626  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Vô Hại (Ahimsako Mahathero)-(1931-2004)

Trích trang 613-615  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Nhựt Long(1917-2004)

Trích trang 601- 608        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Đức Niệm (1937-2003)

Trích trang 591- 596

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Quảng Đạo (1924-2003)

Trích trang 585- 587

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Trung Quân (1918-2003)

Trích trang 577-580   

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Giải An (1914 -2003)

Trích trang 567-572        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm (1911-2003)

Trích trang 559- 563  

Read More »