TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Huyền Quang(1920-2008)

Trích trang 743 – 751        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Phát Huệ (1917-2008)

Trích trang 735- 738        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Thông Bửu (1936-2007)

Trích trang 725- 731        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Từ Mẫn (1932-2007)

Trích trang 715 – 721  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Từ Mãn (1918-2007)

Trích trang 705- 710   

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Mãn Giác (1929-2006)

Trích trang 697- 701       

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn (1938-2005)

Trích trang 687- 693       

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Hoàn Quan (1928-2005)

Trích trang  677-683       

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Đổng Minh (1927-2005)

Trích trang 665- 672        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Huyền Vi (1926-2005)

Trích trang 653-660

Read More »