TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Vĩnh Lưu (1914-2010)

Trích trang 845- 849  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Nguyên Lợi (1920-2010)

Trích trang 837- 841  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Đồng Huy (1919-2010)

Trích trang 827- 833     

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI- Hòa Thượng Thích Tắc Thành (1930-2009)

Trích trang 817- 822

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI- Hòa Thượng Thích Huệ Quang (1927-2009)

Trích trang 807- 812        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Đổng Quán (1926-2009)

Trích trang 797- 803        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Quảng Liên (1926-2009)

Trích trang 785- 793

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Thanh Chỉnh (1919-2009)

Trích trang 775 – 780  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Chánh Liêm (1938-2008)

Trích trang 765- 770   

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Giác Trang (1933-2008)

Trích trang 755- 760        

Read More »