TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Hộ Giác (1928-2012)

Trích trang 965- 970        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Phước Huệ (1922-2012)

Trích trang 951- 960        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

Trích trang 931- 946        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Giác Đăng (1944-2011)

Trích trang 921- 927      

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Thanh Tứ (1927-2011)

Trích trang 907-917        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Ninh Hùng (1916-2011)

Trích trang 899- 902        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Bảo An (1914-2011)

Trích trang 889-895  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Huệ Thắng (1928-2010)

Trích trang 881- 885        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Giác Ngộ (1924-2010)

Trích trang 871- 876  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Nhật Liên (1923-2010)

Trích trang 853- 866        

Read More »