TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Tôn Bảo (1895-1974) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

  Trích trang 190-195

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Bửu Thọ – Như Mật (1893- 1972) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

  Trích trang 169-187

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Pháp Thân (1903-1970) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

  Trích trang 170-174

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Thái Hòa (1901-1969)Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

  Trích trang 162-166

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Từ Hóa (1909-1966) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

  Trích trang 153-158

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Huệ Viên (1884-1961) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ nhất

Trích trang 142-148  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Phổ Thoại (1875-1954)-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ nhất

  Trích trang 133-138

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Thiện Quang (1895-1953) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ nhất

  Trích trang 121-128

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Nhơn Sanh (1896 – 1950)

  Trích trang 112-116  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Bửu Phước (1880 – 1948)

Trích trang 102-109

Read More »