TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm (1911-2003)

Trích trang 559- 563  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Minh Luân (1903-2003)

Trích trang 545 – 554

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Viên Thành (1950-2002)

Trích trang 535- 541        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Châu Mum (1921-2002)

Trích trang 527- 530        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Phước Trí (1919-2002)

Trích trang 517- 522

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Hộ Nhẫn (Khantipala Mahathera)-(1924-2002)

Trích trang 507- 513       

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI -Hòa Thượng Thích Đức Nhuận (1924-2001)

Trích trang 497- 502        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001)

Trích trang 485- 493   

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng Thích Thanh Hiền (1918-2001)

Trích trang 475 – 480     

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Các danh tăng đầu thế kỷ XXI – Hòa Thượng MAHA SARÂY (1918-2001)

Trích trang 467- 470  

Read More »