TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Mục Lục

Trích trang 1097- 1112  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Giác Tràng (1940-2014)

Trích trang 1059- 1064        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Phước Thành (1918-2014)

Trích trang 1049- 1054      

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014)

Trích trang 1035-1044        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Nhật Quang (1940-2013)

Trích trang 1025- 1030   

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (1931-2013)

Trích trang 1015- 1020

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Giác Dũng (1929-2013)

Trích trang 1003- 1011    

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Từ Nhơn (1926-2013)

Trích trang 993-998      

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Diệu Tâm (1916-2013)

Trích trang 983- 988        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Đắc Pháp (1938-2012)

Trích trang 975- 979       

Read More »