Thuyết pháp

NHỮNG NGƯỜI ĐI CHÙA KHÔNG NÊN LÀM- BÀI THUYẾT GIẢNG CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ

Read More »

Con Đường Tu Đạo – Hòa Thượng Giới Đức

Read More »

Tùy Duyên Thuận Pháp – Hòa Thượng Giới Đức Giảng Chuyến Hoằng Pháp Australia (30.12.2015)

Read More »

Trở Về Tâm Mình Mà Tu – Sư Giới Đức

Read More »

Đức Đạt Lai Lạt Ma Làm Lễ Truyền Quán Đảnh Phật Dược Sư tại Chùa Điều Ngự, Hoa Kỳ

Read More »

Đức Dalailama gặp gỡ Phật tử Việt Nam – Ngài trả lời về “Giao Long Nyingma” Và “Kim Cương Trì III”

Read More »

Video Đức Đạt Lai Lạt Ma Làm Lễ Truyền Quán Đảnh Đức Quan Âm

Read More »

Đức Ngài Đạt Lai Lạt Ma thảo luận với các Phật tử VN – 2015. P2

Read More »

Ni Sư Như Thuỷ (Sư Huệ Hạnh) – Giảng Pháp tại Tịnh Xá Hương Thiền 2015

Một vài cảm nghiệm khi nghe thuyết pháp của Ni Sư Như Thuỷ  

Read More »

Rắn lại nghe pháp Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Read More »