Thư Viện

Không Hựu Hoàn Không (Cảm niệm Trí Quang Đại Trưởng Lão)

THI ĐIẾU HOÀ THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH THÍCH TRÍ QUANG Được tin hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch. Hạt Cát trao đổi với tôi ...

Read More »

Đại Lễ Bách Nhựt Cố Hoà Thượng Thượng Quảng Hạ Thanh Ngày 15/9/2019 Chủ Nhật Ngày 17 Tháng 8 Năm Đinh Hợi

Read More »

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Thiền Viện Minh Quang Sydney 15-08-2019

Read More »

Thích Minh Hiếu Biển Và Ta

Read More »

Thiền Viện Minh Quang (Ni Viện) Brisbane Úc Châu lể Vu Lan 2019

Read More »

Cố HT Thích Quảng Thanh // Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Viếng Giác Linh Ngài

Read More »

Lễ Đốt Nến Tưởng Niệm Ân Sư Cố HT Thích Quảng Thanh

Read More »

Lễ Phụng Linh Mô Cáo Yết Phật Tổ Và Lễ Tụng Giới Bồ Tát Cho Cố HT Thích Quảng Thanh

Read More »

Cố HT Thích Quảng Thanh – Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ Kính Viếng

Read More »

Trường Hạ Thiên Ấn Sydney 2019

Trường Hạ Thiên Ấn Sydney 2019 DVD 1   Trường Hạ Thiên Ấn Sydney 2019 DVD 2

Read More »