PHẬT QUANG

Cung Nghinh Xuân Tân Sửu Năm 2021 | Chùa Phật Quang Úc Châu

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Huệ Hải – Bổn Thới (1910-1981) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

Trích trang 252-256

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Thượng Tọa Thích Viên Đức (1932-1980) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

Trích trang   238-248 

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Như Vạn (1930-1980)-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

Trích trang     228-234  

Read More »

HOANG ĐƯỜNG TRONG PHẬT GIÁO

courtesy to PHẬT GIÁO THỜI LUẬN                                       ...

Read More »

QUẢ BÓNG TRÁCH NHIỆM TRONG GIÁO HỘI

   courtesy to    PHẬT GIÁO THỜI LUẬN                 and  Mộc Trù QUẢ BÓNG TRÁCH NHIỆM TRONG GIÁO HỘI “Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ...

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Hòa Thượng Thích Tịch Tràng(1909-1976)-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

Trích trang 220-225  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Hương Sơn (1912-1975)-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

Trích trang 211-217        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Giải Tâm (1894 -1975) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

Trích trang  206-209     

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Hòa Thượng Thích Thiện Đạo (1914)0-1974) -Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai

  Trích trang198-203

Read More »