Nam tông

Một số đặc điểm trong sinh hoạt của Phật giáo Nam tông

Kinh điển Nguồn kinh điển của Phật giáo Nam tông có lịch sử truyền thừa rất lâu đời trong lịch sử kết tập kinh điển ...

Read More »

Lịch sử Phật giáo Nam tông Việt Nam

Phật giáo nguyên thuỷ- Nam tông (Theravada) có bề dày lịch sử rất lâu đời, sự truyền thừa được các sử gia thừa nhận là ...

Read More »