THƯ CUNG THỈNH

Cảm Tạ của Ban Tổ chức Tang Lể Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Chủ nhật – 13/09/2015 17:40 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa thượng chứng minh Kính ...

Read More »