Kinh – HT Tâm Châu

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN, Thích-Tâm-Châu

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN [1] Đông-Tấn, Sa-Môn Thích-Pháp-Hiển dịch chữ Phạn ra chữ Hán Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt I. DUYÊN-KHỞI NIẾT-BÀN ...

Read More »

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN BỒ ĐỀ – Thích Tâm Châu

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN BỒ ĐỀ Hán-dịch: Cưu-Ma-La-Thập(2) Việt-dịch: Thích Tâm Châu Chính tôi được nghe, vào một thời kia, khi đức ...

Read More »

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN, Thích-Tâm-Châu

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN [1] Đông-Tấn, Sa-Môn Thích-Pháp-Hiển dịch chữ Phạn ra chữ Hán Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt I. DUYÊN-KHỞI NIẾT-BÀN ...

Read More »

Kinh Di Giáo

Read More »

Kinh Văn Thù Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Read More »

Kinh Trì Trai

Read More »

KINH ƯU-BÀ-DI ĐỌA-XÁ-CA

Read More »

Kinh Thụ Tân Tuế

Read More »

Kinh Thụ Tuế

Read More »

Kinh Thiên Thỉnh Vấn

Read More »