TRƯỞNG LÃO HT Thuợng TÂM Hạ CHÂU

Thơ – Cảm Xuân 80 – Thích Tâm Châu

Read More »

Đạo Từ Phật Đản – Phật Lịch 2530 (1986)

Read More »

Đạo Từ Chúc Xuân Quý Tỵ 2013 Phật Lịch 2557

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 2 Khóa Nghiên Tu ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 1

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 1 Khóa Nghiên Tu ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 5

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 5 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 4

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 4 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 3

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 3 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 2 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 1

Read More »