BẢO VƯƠNG TỰ

KỶ YẾU CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

   

Read More »

VIỆT LỊCH BẢO VƯƠNG

Việt Lịch Bảo Vương Kính cúng dường Trưởng  Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Việt lịch năm ngàn năm khảo biên Một vầng thanh nguyệt cõi ...

Read More »

HÀNH TRẠNG CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HUYỀN TÔN

HÀNH TRẠNG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TĂNG GIÁO TRƯỞNG THÍCH HUYỀN TÔN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Trưởng Lão Hòa ...

Read More »

QUAN CẢNH BẢO VƯƠNG TỰ.

Read More »