BẢO VƯƠNG TỰ

Tang Lễ Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Như Huệ – Lễ Phất Trần, Cung Tống Kim Quan, Trà Tỳ

Read More »

Sự Màu Nhiệm Của Hai Bàn Tay Chấp Lại

Read More »

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đã Viên Tịch

Read More »

Cung tiến tưởng niệm Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống thượng Quảng hạ Độ tân viên tịch Giác Linh.

courtesy  HT. Thích Huyền Tôn               TT. Thích Nguyên Tạng               Tu Viện Quảng Đức                       ...

Read More »

Mừng Xuân Di Lặc – Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Kính Chúc

Read More »

Tiểu Truyện của HT. Thích Huyền-Tôn

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền-Tôn

Read More »

Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu (Chủ Nhật 10/11/2019)

courtesy Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn and Tu Viện Quảng Đức     HT. Thích Huyền Tôn TT. Thích Nguyên Tạng TT Thích Viên ...

Read More »

Kính Nhớ : Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch !!! (Tiểu đệ Thích Huyền Tôn kính điếu tưởng niệm Ngài trên Liên Đài tọa thượng)

                courtesy Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn and Tu Viện Quảng Đức         Kính Nhớ : Đại Lão Hòa Thượng Thích ...

Read More »

Hoà Thượng Đang Đọc Kỷ Yếu

Read More »

Tiểu Truyện của HT. Thích Huyền-Tôn

courtesy to Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền-Tôn                                                               also to Tu Viện Quảng ...

Read More »