Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ Lưu Ly và Ngày Tộc Thích Ca Bị Tàn Sát (Eng Sub)

Read More »

Hồng danh chư phật

Read More »

Tôn Giả Đại Ca diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 2 Khóa Nghiên Tu ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 1

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Tự Lượng,Tự Tỉnh,Mạt Pháp,Tâm Tích,Lập Chí Phần 1 Khóa Nghiên Tu ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 5

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 5 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 4

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 4 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 3

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 3 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »

Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Qua Đạo Từ Của Ngài Trong Đại Lễ Phật Đản PL 2555

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Thiền Lâm Bảo Huấn – Đạt Đạo,Chuyên Nhất,Nhất Ý Phần 2 Khóa Nghiên Tu An Cư ...

Read More »