Monthly Archives: Tháng Một 2017

Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 -Tiểu kinh Người Chăn Bò – Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Tiểu kinh Người Chăn Bò – Phần 2 Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 tại Tổ ...

Read More »

Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 – KinhPhapTrangNghiemPhan2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Kinh Pháp Trang Nghiêm – Phần 2 Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 tại Tổ Đình ...

Read More »

Khóa Nghiên Tu An Cư 2007- Tiểu kinh Người Chăn Bò – Phần 1

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Tiểu kinh Người Chăn Bò – Phần 1 Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 tại Tổ ...

Read More »

Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 – KinhPhapTrangNghiemPhan1

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Kinh Pháp Trang Nghiêm – Phần 1 Khóa Nghiên Tu An Cư 2007 tại Tổ Đình ...

Read More »